رديف

 نام و نام خانوادگی :                ریاضی دوم     دبستان:            

 

 

1

با دو عـدد 9  و  4  دو  عدد دو رقمي بنويس.

 

 

2

علامت مناسب             قرار دهيد.      4-8          8

                  

6 ده تايي          59                  67        74            4   +10      ۱۰ + ۸

 

 

3

براي شكل يك جمع ويك تفريق بنويس.

 

 

 

4

يك خط راست ويك خط خميده  بكش كه يك ديگر را در سه نقطه قطع كنند .نقطه های مشترک را پر رنگ کن.

  

 

5

عـدد هاي قبل وبعد  عدد نوشته شده را بنويسيد.

  …..    99  ……                     ……  325   ……     

 

6

 زرنگ با هوش دور عدد هاي فرد خط بكش.

                 76 -    53  -  18 -    47  -   60 – 55 -    31 -

 

7

 ساعت چه زماني را نشان مي دهد.

 

 

8

گل هاي هميشه خندان جمع ها را انجام دهيد.      

                                                                                     ۱۳

  ….=  3 + 16                     ......= 8 + 7                        ۳+                                                                                     ـــــ

                                                                                                    

 

9

علي  18 صفحه كتاب  را خواند و رضا  7  صفحه كتاب را خواند . علي چند صفحه بيش تر خوانده است؟

 

 

10

 تلاشگر كوشا با حروف بنويس.       ..................                                   309

........................................ 250        .......................                       ۵۰۰

 

11

 

 

در جاي خالي عـدد مناسب بنويس.     16 =  .... + 10      ....=۳ +(۹ +۱) 

 7 = ......._ 10                 10 = ..... + 2

------------------------------------------------------------------

تفريق  ....=  6 _ 15 را روي محور پيدا كنيد و جواب را در جاي خالي بنويسيد.

 

 

.تاريخ : دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ | 21:51 | نویسنده : سيد علي فاطمی |