نام ونام خانوادگي :              آزمون جمله نويسي پايه دوم   دبستان :

                                                               دي ماه 1387

 

 1

دوست پر تلاش  جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كن.

با ارزش يعني چيزي كه ............دارد.

نا بينا :يعني كسي كه  ............

 پرنده يعني حيواني كه .............

 

5/1

2

 جاهاي خالي را با كلمات داده شده پر كنيد.    كثيف– معده – گذاشتند -

 بچّه هاي رنگين كمان با هم مسابقه ..........

غـذا در ...........هضم مي شود.

 ميكروب ها در دست هاي ........... لانه مي كنند.

5/1

3

 نويسنده ي خوب كلمات داده شده را معنا كن.

بي كار: .....................................  سريع : ................................

 

با هنر:.....................................  شاعر : ...................................

2

4

اميد آينده  كدام كلمه معني مواظبت مي باشد.

يواش                        پايان              نگه داري          آهسته

5/

5

گل هاي زندگي  با دقّت جاهاي خالي را كامل كنيد.

 من همه ي  بچّه هاي دنيا را دوست ............

.......... خنديدي وگفـتـي آفرين.

 آن ها تصميم گرفتند با هم مهربان  ..........

  ..........بايد بيش تر مراقب دندان هاي هميشگي خود باشيم.

2

6

 براي تصوير دو جمله بنويس.

 

 

 

۱/۵

7

براي كلمه ها جمله هاي زيبا بساز.

عذر خواهي :

منتظر :

 خطر ناك:

بي حوصله :

كاغـذ :

نگران :

 موج کوچولو :

7

8

 جمله را پرسشي كنيد.

سعيد از مسافرت برگشت.

5/

9

پيام درس كوشا ونوشا  را بنويس.

 

 

۱

10

رنگين كمان چگونه درست مي شود؟

 

1

۱۱

 جملات را مرتب کن .

 رنگین کمان -خورشید - گوش -حرف - کردند- را-بچه های

..........................................................................

   صورت -بوسید- را  -ابر کوچولو  - طلایی -خورشید

................................................................

 ۱

 ۱۲

 جملات را با توجه به کلمات داخل کمانک از نو بنویس.

  رضا از مسافرت برگشت. ( شما)

 ۵/

 ۱

 

 

 تاريخ : سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ | 15:47 | نویسنده : سيد علي فاطمی |