نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی

 1.  به چه دلایلی درخت يك موجود زنده است؟
 2. واحد ساختماني بدن ما چه نام دارد و از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟
 3. دو تفاوت و دو شباهت سلولهاي مختلف را بنويسيد.
 4. رشد و تكثير سلول را به طور كامل بنويسيد.
 5. گياهان چگونه غذا مي سازند؟
 6. چه چيزهايي براي غذا سازي گياهان لازم است؟
 7. كربن دي اكسيد چيست و چگونه توليد مي شود؟
 8. آوند چيست و با يك آزمايش توضيح دهيد كه چگونه مي توان آوندهاي يك گياه را ديد.
 9. گياهان غذا را در كدام قسمت خود مي سازند و براي اين غذا سازي به چه ماده اي نياز دارند؟
 10. كشاورزي را تعريف كرده و مراحل آن را نام ببريد.
 11. چهار مورد از فوايد شخم زدن را نام ببريد.
 12. فوايد و ضرر هاي شخم زدن با دست و تراكتور را بنويسيد.
 13. رشد علف هاي هرز چه ضررهايي براي كارهاي كشاورزي دارد؟
 14. شيوه هاي مبارزه با آفتها ي گياهي را بنويسيد و فايده و ضررهاي آنها را شرح دهيد.
 15. بهترين زمان براي سم پاشي جهت از بين بردن حشرات مضر گياهي در كدام زمان است؟ چرا
 16. به چه دلايلي نمي توان تمام محصولات گياهي را در يك استان پرورش داد؟
 17. فايده ها و ضرر هاي وارد كردن غذا از كشورهاي ديگر را بنويسيد.
 18. پنج مورد از استفاده هاي گوناگون گياهان را نام ببريد.
 19. موارد استفاده ي  هر يك از گياهان زير بنويسيد.( قهوه، زعفران، خاكشير، پوست انار)
 20. چهار مورد از فايده ها و ضررهاي قطع درختان را بنويسيد.
 21. تفاوت جانوران مهره دار و بي مهره را بنويسيد.
 22. جانوران بي مهره به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ آنها را نام ببريد.
 23. چه دلايلي باعث شده است تا جانور شناسان بعضي از جانوران را در گروههاي كوچكتري طبق بندي كنند؟
 24. انگل چيست؟ دو نوع انگل كه در بدن انسان زندگي مي كند را نام ببريد؟
 25. براي جلوگيري از انتشار كرم آسكاريس دو راه پيشنهاد كنيد.
 26. كدام علامت در كودكان نشان دهنه ي آلودگي آنها به كرمك است؟
 27. كرم خاكي جزء كدام دسته از كرمهاست و آيا اين كرم براي كشاورزي مفيد است؟ چرا؟
 28. فراوانترين جانوران روي زمين چه نام دارند و به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد.
 29. دو حشره نام ببريد و فايده يا ضرر آن را بنويسيد.
 30. براي هر يك از مخلوط هاي زير دو مثال بزنيد(جامد در مايع، مايع در مايع، گاز در گاز، جامد در جامد)
 31. يك محلول را نام ببريد و در آن ماده ي حل شونده و حلال را مشخص كنيد.
 32. آزمايشي را بنويسيد كه توسط آن تفاوت مخلوطي  را كه محلول است را نشان دهد؟
 33. براي آنكه شما اشياء اطراف خود را به خوبي ببينيد چه شرايطي لازم است؟
 34. بازتابش را تعريف كنيد و بنويسيد آيا بازتابش همه اجسام به يك اندازه است؟
 35. انواع آينه را نام ببريد و براي كاربرد هر كدام يك مثال بزنيد.
 36. براي ساختن پريسكوپ از چه نوع آينه اي استفاده مي شود؟ چند تا؟ و كاربرد اين وسيله را بنويسيد.
 37. براي ساختن كوره ي آفتابي از چه نوع آينه اي استفاده مي شود؟ اين وسيله چه كاربردي دارد؟


تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۷ | 23:37 | نویسنده : سيد علي فاطمی |