نمونه سؤال ریاضی دوم ابتدایی  برای نوبت اول              

 

1)    جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن.

    47 برابر است با .........یکی و.........ده تایی

    90 برابر است با ..........یکی و........ده تایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2)  با دو رقم 3  و  8  دو عدد دو رقمی بنویس.        ..........                    ............

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3)  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم های ان مثل هم باشد.                 .........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4)     عدد قبل وعدد بعد عدد نوشته شده را بنویس .          ......... ـــ    67 ـــ     ..........

 

                                                              ........ــــ۳۳ ــــ ............  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5) برای شکل یک جمع ودو تفریق  بنویس .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     

 6) علامت مناسب <   =   >    قرار دهید.        9     5                   2+8      ۸                              

   ۱+۳          ۱+۹                                            ۴۸            ۶۸  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7)      =  9 -  17 را روی محور اعداد نمایش بده.

 

     <ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8)  چهار عدد زوج دو رقمی بنوبس. .........               ..........                .......        .........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9)     مصطفی 8 بادام دارد. خواهرش فریده 2 بادام کم تر از او دارد. فریده چند بادام دارد؟.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10)در جای خالی عدد مناسب بنویس.         10 = 3+.......                      10 = ....... +1

 

  .            ............+10 =17       .........=3 +(9+1)                           ......... = 3+ 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11)  ساعت 20 : 7  را با کشیدن عقربه ها نشان دهید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12) با رقم وحروف بنویسید.                            ...........................................200

  

   سیصد وپنجاه وهفت ................                    ......................................... 48

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     13) جواب تفریق ها را بنویس.              ........ =4-19                     .......=6-11

 

               ................=3-10                 ......................=5-5                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14) ساعت چه زمانی را نشان می دهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵)خطی را ک بدون جا به جا کردن خط کش می کشیم ِ  خط   .................... می گویند.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     اخلاق علم چگونه زیستن است.     ابن سینا

*****************************************

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق باشید  .س.ع.ف سرایان

 تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۷ | 0:21 | نویسنده : سيد علي فاطمی |