به نام خداوند رنگین کمان    نا م و نا م خا نواد گی :                ریاضی دوم  آذر 89

 

 

 باهوش زرنگ ؛  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم های آن مثل هم باشد .

 

 

دو عدد  دو رقمی فرد بنویسید که ده تایی آن  4  باشد .  .............   -       .................

 

 

یک عدد دو رقمی بنویس که ده تایی آن  6  و  یکی آن کوچک ترین عدد یک رقمی باشد.

 

 

گل های  با غ  زندگی ؛  با حروف بنویسید.

 

  ..............................   508             .....................................   117

 

...............................  340                   ........................................ 554

 

 

 ساعـت چه زمانی را نشان می دهد ؟

 

 

 

 

عقربه ی ساعت شمار ساعت  است 5  گذشته است و عقربه ی  دقیقه شمار رو به روی 8


  است  . ساعت چه زمانی را نشان می دهد؟

 


 

 

مانند نمونه ادامه بده .

............................................................................- 7 7 -  76  - 75

 

................................................................ -   108 -   107 -  106- 


.............................................................. -   258   -  257  - 256

 

 برای شکل دو جمع ودو تفریق بنویس .

 

 

 

 

 

              یاد خدا  آرام بخش دل ها  است .                           

 

 تاريخ : پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ | 13:22 | نویسنده : سيد علي فاطمی |