سوالات در فایل فشرده  می باشند .

          


                              دانلود



تاريخ : چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ | 21:17 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

سوالات علوم پنجم..........فصل  دستگاه عصبی

نام ونام خانوادگی :                                    اردیبهشت ۸۸

 

1

مهمترین دستگاه بدن چه نام دارد وشامل چه قسمت هایی است؟

 

 

 

 

چگونه احساس درد ازپا به مغز منتقل می شود؟

 

 

 

 

 

تفاوت مهم سلول های عصبی با سایر سلول های بدن چیست؟

 

 

 

 

چرا چشم مهمترین اندام حسّی بدن است؟

 

 

چگونه ما نور ورنگ واشیاء را توسط چشم تشخیص می دهیم؟

 

 

 

 

 

چشم شما چه زمانی خوب می بیند؟

 

 

 

 

به چه افرادی دوربین وبه چه افرادی نزدیک بین گفته می شود؟

 

 

 

 

 

اگر به یک لامپ روشن نگاه کنید مردمک چشم شما چه تغییری می کند ؟ چرا؟

 

 

 

2راه مراقبت از گوش را بنویسید.

 

 

 

 

پیام شنوایی چگونه ازپرده ی گوش به مخ می رسد؟

 

 

 

 

 

چه عواملی سبب ناراحتی های گوش می شوند؟

 

 

 

 

تشخیص ناراحتی های شنوایی چگونه انجام می پذیرد؟

 

 

 

لاله ی گوش را نقاشی کنید وبنویسید چه تاثیری در شنیدن دارد؟

 

 

 

 

 

 

کدام دو اندام ازنظر کار شبیه به هم عمل می کنند؟

 

 

 

چگونه بوی بعضی از مواد راحس می کنیم؟

 

 

 

چرا مزه ی غذا در دهان حس می شود ولی مزه ی قاشق حس نمی شود؟

 

 

 

 

 

4تا از حس هایی که به وسیله ی پوست در می یابیم را نام ببرید.

 

 

 

 

 

چرا بیشتر اندام های حسی در سر قرار گرفته اند؟

 

 



تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ | 14:8 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
                           نمونه سوالات تستی علوم پنجم
***************************************************************      ـ تااکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟
الف ـ 99    ب ـ 104     ج ـ 109       د ـ 119


2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟
الف ـ 2 اتم     ب ـ 1 اتم     ج ـ 1 یا چند اتم      د ـ 2 یا چند اتم


4ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟
الف ـ جامد     ب ـ مایع    ج ـ گاز       د ـ هر سه مورد


5ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟
الف ـ رنگ    ب ـ بو    ج ـ مولکول         د ـ مزه


6ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟
الف ـ قند ب ـ جیوه ج ـ آهن د ـ زغال


7ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟
الف ـ ترکیب ب ـ عنصر ج ـ مخلوط د ـ محلول


8ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، به اتم های موادّ دیگر تجزیه نمی شوند ؟
الف ـ آب ب ـ اکسید جیوه ج ـ کربن د ـ نمک


9ـ برای تجزیه ی یک ترکیب ، باید انبوهی از مولکول های آن را انتخاب کرد زیرا :
الف ـ جنبش مولکول ها زیاد است . ب ـ مولکول ها بسیار ریزند .
ج ـ ربایش مولکول ها زیاد است . د ـ هر سه مورد


10ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند ؟
الف ـ قطره ی آب ب ـ اتم آب ج ـ مولکول آب د ـ بخار آب


ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟
الف ـ 2 اتم ب ـ 4 اتم ج ـ 6 اتم د ـ 8 اتم


ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟
الف ـ آلومینیوم ب ـ گاز کربنیک ج ـ هوا د ـ بخار جیوه


ـ نشاسته و گوگرد :
الف ـ هر دو ساده اند . ب ـ هر دو ترکیبند .
ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب است . د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است .


ـ در ده مولکول آب ، چند اتم ئیدروژن وجود دارد ؟
الف ـ 20 ب ـ 10 ج ـ 30 د ـ اتم های زیاد


ـ یک مولکول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟
الف ـ 2 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن ب ـ 1 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن
ج ـ 3 اتم اکسیژن ، 1 اتم هیدروژن د ـ 2 اتم اکسیژن ، 2 اتم هیدروژن


ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟
الف ـ ویروس ب ـ مولکول ج ـ عنصر د ـ اتم  ـ


 ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ آهن ب ـ هوا ج ـ کاغذ د ـ پارچه


ـ آهن ، چه نوع مادّه ای است ؟
الف ـ ترکیب ب ـ مخلوط ج ـ عنصر د ـ محلول


کدام گروه از موادّ زیر ، همگی عنصر هستند ؟
الف ـ طلا ، آب ، آهن ب ـ آهن ، اکسیژن ، نمک
ج ـ آهن ، هیدروژن ، طلا د ـ آب ، آهن ، اکسیژن


ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ چوب ب ـ آب ج ـ آهن د ـ اکسیژن


ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش مولکولی از بقیّه کم تر است ؟
الف ـ قند ب ـ آب ج ـ شکر د ـ یخ


ـ از کدام یک از خاصیّت های زیر ، برای شناسایی یک مادّه استفاده می شود ؟
الف ـ حجم ب ـ وزن ج ـ خاصیّت مولکول ها د ـ رنگ


ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟
الف ـ بوی خوش عطر ب ـ ترکیب مولکول های عطر
ج ـ جنبش مولکول های عطر د ـ ربایش مولکول های عطر


ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ روغن ب ـ یخ ج ـ هوا د ـ گلاب


ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ گازها ب ـ مایعات ج ـ جامدات د ـ تفاوتی ندارد


ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ میخ ب ـ آب ج ـ نفت د ـ پارچه


ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟
الف ـ رنگ ب ـ مزه ج ـ بو د ـ اسم


ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟
الف ـ پنبه ب ـ آهن ج ـ هوا د ـ آب


ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟
الف ـ اکسیژن ب ـ آب ج ـ یخ د ـ دی اکسید کربن


ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟
الف ـ چوب ب ـ آهن ج ـ اکسیژن د ـ کاغذ


ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند ؟
الف ـ آهن ب ـ آبلیمو ج ـ اکسیژن د ـ چوب


ـ کدام دسته از موادّ زیر ، ترکیب است ؟
الف ـ طلا و اکسید آهن ب ـ آهن و قند ج ـ نمک و شکر د ـ جیوه و نمک


ـ کدام یک از موادّ زیر ، ساده است ؟
الف ـ اکسیدآهن ب ـ نمک ج ـ اکسیژن د ـ نفت


ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟
الف ـ اکسیژن ب ـ آهن ب ـ مس ج ـ نمک


ـ مولکول کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته شده است ؟
الف ـ نمک ب ـ آهن ج ـ شکر د ـ نفت


ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، پیوسته در حال حرکتند ؟
الف ـ آهن ب ـ آب ج ـ اکسیژن د ـ کاغذ


ـ در بین مولکول های کدام یک از حالت های مادّه ، تقریباً نیروی ربایش وجود ندارد ؟
الف ـ جامدها ب ـ مایع ها ج ـ گازها د ـ هیچ کدام


ـ مولکول آب ، از اتم های .......... و .......... تشکیل شده است .
الف ـ اکسیژن و ئیدروژن ب ـ اکسیژن و کربن
ج ـ هیدروژن و نیتروژن د ـ نیتروژن و کربن


ـ کدام گروه از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟
الف ـ مس و شکر ب ـ آلومینیوم و شیشه ج ـ مس و آلومینیوم د ـ آهن و نمک


ـ کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟
الف ـ آهن و آب ب ـ ئیدروژن و نفت ج ـ مس و اکسیژن د ـ شکر و نفت


ـ اتم های سازنده ی کدام دسته از موادّ زیر ، یکسان می باشند ؟
الف ـ آب و آهن ب ـ نمک و طلا ج ـ طلا و آب د ـ آهن و اکسیژن


ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟
الف ـ نمک ب ـ طلا ج ـ آب د ـ هوا


ـ کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟
الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن ب ـ مس ، روی ، نشاسته
ج ـ یخ ، آهن ، قند د ـ شکر ، بخار آب ، الکل


ـ کدام دسته از موادّ زیر ، دارای اتم های یکسان می باشند ؟
الف ـ مس و ئیدروژن ب ـ نمک و الکل ج ـ جیوه و نشاسته د ـ اکسیژن و آب


ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟
الف ـ آهن ب ـ آب ج ـ اکسیژن د ـ طلا


ـ به موادّی که مولکول هایشان فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ، چه می گویند ؟
الف ـ محلول ب ـ عنصر ج ـ ترکیب د ـ مخلوط


ـ کدام یک از موادّ زیر ، عنصر است ؟
الف ـ آب ب ـ نمک ج ـ آهن د ـ نفت


ـ ساختمان مولکولی کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی نوعی ترکیب است ؟
الف ـ آب و طلا ب ـ زنگ آهن و قند ج ـ آهن و نمک د ـ اکسیژن و آهن


ـ کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی ساختمان مولکولی عنصر است ؟
الف ـ طلا و اکسیژن ب ـ بخار آب و آهن ج ـ نمک و ئیدروژن د ـ کربن و آب


ـ کدام دسته از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟
الف ـ نمک و طلا ب ـ نمک و نفت ج ـ طلا و آهن د ـ آهن و نفت


ـ کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته است ؟
الف ـ نمک ب ـ شیشه ج ـ آلومینیوم د ـ شکر


ـ 10 مولکول ئیدروژن و 10 مولکول اکسیژن ، تشکیل چند مولکول آب می دهد ؟
الف ـ 20 مولکول ب ـ 10 مولکول ج ـ 5 مولکول د ـ 15 مولکول


ـ تفاوت موادّ جامد و گاز ، بیش تر در کدام مورد است ؟
الف ـ جنبش و کشش مولکول ها ب ـ نوع اتم ها
ج ـ تعداد اتم ها د ـ طریقه ی به هم چسبیدن اتم ها


ـ فاصله ی بین مولکول ها در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ بخار آب ب ـ آب ج ـ یخ د ـ جیوه


ـ اگر بتوانیم مادّه ای را تجزیه کنیم ، آن مادّه ............... است .
الف ـ ترکیب ب ـ عنصر ج ـ عنصر و ترکیب د ـ مخلوط


ـ مواد به عنصر ، مخلوط و ............ تقسیم می شوند .
الف ـ ترکیب ب ـ محلول ج ـ مولکول د ـ مولکول چند اتمی

 



تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ | 6:13 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

قرآن و هديه هاي آسمان

 ما بايد در هنگام تلاوت قرآن ساكت باشيم تا الف) تلاوت صحيح آن را فرا

گيريم                    ب) مورد رحمت و لطف خداوند قرار گيريم

ج) معني آيات قرآن در روح و جان ما اثر كند.                              د) همه ي موارد

2- در عبارت روبرو چند حرف ناخوانا وجود دارد؟ « تَنْزيلَ الْعَزيزِ الرَّحيمْ »   

الف) يكي                         ب) دوتا                 ج) سه تا                                د) چهارتا

3- كدام يك از مفاهيم زير در زمينه ي پيام قرآني روبرو مي باشد؟ « وَ اَوْفوا بِالْعَهْدِ»

الف) شكر نعمت ، نعمتت افزون كند.          ب) هر چه كني به خود كني      گر همه نيك و بد كني

ج) خداوند بر هر كاري تواناست.               د) اگر رفيق شفيقي، درست پيمان باش.

4- كدام يك از گزينه هاي زير معني آيه ي « اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبّ ِالْعالَمين» است؟

الف) خداوند مالك روز جزاست.             ب) حمد و ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است.

ج) خدايا تنها تو را مي پرستيم.                               د) خداوند بي نياز است.

5- آيه ي « قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَد» مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد؟

الف) امامت                   ب) نبوت                            ج) توحيد                            د) معاد

6- چه كسي مژده ي آمدن پيامبري به نام« احمد» را داد؟

الف) حضرت عيسي (ع)  ب) حضرت موسي (ع)  ج) حضرت ابراهيم (ع)   د) حضرت يوسف (ع)

7- واقعه ي آخرين سفر حج پيامبر كه در غدير خم اتفاق افتاد مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد؟

الف) امامت                   ب) نبوت                            ج) توحيد                            د) معاد

8- از جملات زير كدام يك نادرست است؟

الف) قبل از اسلام مردم بت پرست بودند.

 ب) پيامبر مردم را به راست گويي و امانت داري دعوت مي كرد.

ج) قبل از اسلام مردم از خوردن مال يتيمان خودداري مي كردند. 

 د) بعد از اسلام مسلمانان از انجام كارهاي حرام خودداري مي كردند.

9- كدام يك از موارد زير در مورد حضرت مريم (س) صحيح مي باشد؟

الف) در گهواره با مردم سخن مي گفت.     ب) خداوند از ميوه هاي بهشتي به او عطا فرمود.

   ج) پارسا بود                                    د) ب و ج صحيح است

10- كدام يك از جملات زير در زمينه ي اصل نبوت مي باشد؟

الف) پيامبر فرمود علي جان تو براي من مثل هارون براي موسي هستي.

ب) حضرت محمد (ص) برگزيده شد تا كامل كننده ي راه پيامبران پيشين و تمام كننده ي وظيفه ي آنان باشد.

ج) مسلمانان گروه گروه مي آمدند و دست حضرت علي (ع) را به نشانه ي بيعت مي فشردند.      د)  موارد الف و ج صحيح است.

فارسي

11- كدام يك از فعل هاي زير « دوم شخص جمع » است؟

الف) آموختي                       ب)  گرفته بود                      ج) بخشيديم                      د) مي توانستيد

12- در بيت « جاري شده چشمه هاي  روشن       سيراب نموده دشت و گلشن» فاعل كدام است؟

الف) چشمه هاي روشن                  ب) جاري             ج) سيراب                   د) دشت و گلشن

13- املاي كدام كلمه باتوجه به معني آن درست نيست؟

الف) مهر: محبّت                    ب) رازي: خشنود                  ج) عهد: دوران                  د) عصر: زمان

14- فعل جمله ي رو به رو كدام است؟     « گاليله ماه را با تلسكوپ مشاهده كرد.»

الف) گاليله                                  ب) ماه                         ج) مشاهده كرد                  د) تلسكوپ

15- كدام يك از فعل هاي زير انجام دادن كاري را در زمان گذشته نشان مي دهد؟

الف) مي خورد                               ب) مي نويسد              ج)خواهد خواند                  د) نگاه مي كرد

16- نشانه اي كه كلمه يا سخني يا مطلبي را به كوتاهي نمايش مي دهد ، چه نام دارد؟

الف) مرجع                       ب) علائم                      ج) تلفظ                            د) علامت اختصاري

17- مفهوم كلي بيت روبرو چيست؟      « گرت پايداري است در كارها       شود سهل پيش تو دشوارها»

الف) فداكاري                  ب) يأس                    ج) اميدواري                       د) ايستادگي و مقاومت

18- كدام كلمه ها مخالف يكديگرند؟

الف) ظلمت، تاريكي              ب) سهل، دشوار                    ج) مهر، محبت                    د) سود ،فايده

19- مجموع قاعده هاي هر زباني را  به فارسي

الف) دستور مي گويند              ب) گرامر مي گويند              ج) صرف و نحو مي گويند     د) همه ي موارد

20- در كدام عبارت نهاد يك كلمه نيست؟

الف) كاج همسايه گفت با تندي                           ب) گل بخندد بر سر گل بوته ها

ج) كرد بازرگان تجارت را تمام                         د) برق چون شمشير برّان پاره مي كرد ابرها را

تعليمات اجتماعي

21- علت رفتن ايلات و عشاير به ييلاق و قشلاق در کدام گزينه آورده شده است؟

الف) برای چراندن دام ها  ب) برای شناسايی مناطق حاصلخيز  ج) برای فرار از گرما و سرما      د) الف و ب

22- کدام يك جزء صنايع دستی کشور ترکمنستان محسوب می شود؟

الف) گليم بافی                           ب) قالی بافی                   ج) تور بافی                    د) حصير بافی

23- عراق و افغانستان به ترتيب همسايگان ................ و .................. ايران هستند.

الف) شمالی، شرقی               ب) شرقی، غربي             ج) غربي، شرقی                د) شمالی، غربي

24- کدام يک از استان های زير از نظر آب و هوايی با بقيه متفاوت است؟

الف) آذربايجان شرقی                   ب) خراسان        ج) کردستان                      د) چهارمحال و بختياری

25- اولين کارخانه ي  ذوب آهن ايران در کدام يک از استان های زير ساخته شده است؟

الف) فارس                              ب) اصفهان                  ج) آذربايجان شرقی                   د) خراسان

26- کدام يک از استان های زير به دريا راه ندارد؟

الف) کرمان                            ب) خوزستان                  ج) سيستان و بلوچستان                 د) الف و ب

27- رود ارس ، در مرز مشترک ايران و کدام يک از کشورهای زير جريان دارد؟

الف) آذربايجان                       ب) ارمنستان                     ج) ترکمنستان                          د) الف و ب

28- مردم كدام يك از شهر هاي زير ترك زبان هستند؟

الف) عشق آباد                        ب) ايروان                          ج) باكو                                    د) بغداد

29-كدام جمله در باره ي صنايع مادر صحيح است؟

الف) اغلب در داخل و اطراف شهر ها قرار دارند.       ب) توليدات آن ها به طور مستقيم به مصرف مي رسند.

ج) اتومبيل سازي از صنايع مادر است.                    د) ذوب آهن و ماشين سازي از صنايع مادر هستند.

30- كوچك ترين و بزرگ ترين كشورهاي همسايه ي ايران كدامند؟

الف) آذربايجان ، افغانستان      ب) ارمنستان ، پاكستان   ج) آذربايجان ، پاكستان       د) ارمنستان ، افغانستان

31- مبدأ تاريخ مسلمانان چه روزي است.

الف) هجرت مسلمانان به حبشه         ب) تولد حضرت محمد(ص)       

   ج) بعثت حضرت محمد(ص)               د) هجرت پيامبر به مدينه

32- علت پيشرفت دانش و ادب در دوره ي حكومت بني عباس چه بود؟

الف) شيوه ي درست حكومت آنان           ب) انتخاب وزيران ايراني    

    ج) ايراني بودن خلفاي عباسي           د) پايان ستمگري بني اميه

33-كدام يك از موارد زير نشان مي دهد كه معاويه شرايط صلح نامه با امام حسن(ع) را زير پا گذاشته است؟

الف) ادامه ي حكومت اودر شام          ب) تأسيس سلسله ي بني اميه    

   ج) مشورت با عمر وعاص             د) فرستادن سپاه به عراق

34- مهم ترين علت قيام امام حسين (ع) چه بود؟

الف) ظلم و ستم فراوان معاويه و يزيد     ب) امر به معروف و نهي از منكر  

ج) شهادت برادرش امام حسن (ع)   د) خونخواهي از بني اميه

35- سرزمين ايران در زمان خلافت چه كسي به قلمرو سرزمين هاي اسلامي افزوده شد؟

الف) حضرت علي (ع)                      ب) ابوبكر                      ج) عمر                                  د) عثمان

36-اولين حكومت اسلامي در كدام شهر تشكيل شد؟

الف) مدينه                                    ب) مكه                            ج) كوفه                                 د) شام

37-تصويب و اجراي قوانين كشور بر عهده ي ........... و .......... است.

الف) دولت ، دادگستري          ب) مجلس شوراي اسلامي ، دولت      

  ج) دادگستري ، دولت        د) مجلس شوراي اسلامي ، دادگستري

38- جمهوري اسلامي بر چه پايه اي استوار است؟

الف)رأي مردم                           ب) آزادي             ج) استقلال                               د) ايمان به خدا

39- دليل هجرت پنهاني پيامبر از مكه به مدينه چه بود؟

الف) گسترش اسلام        ب)تصميم كافران براي قتل پيامبر     ج) تشكيل حكومت اسلامي     د) جنگ با كافران 

40-در زمان چه كسي چنگيز به ايران حمله كرد؟

الف) سلطان محمد خوارزمشاه       ب) شاه اسماعيل       ج) شاه عباس                 د) شاه سلطان حسين

علوم تجربي

41- در کدام دستگاه انرژی الکتريکی به حرکتی تبديل می شود؟

الف) اتو برقی                            ب) سماور برقی             ج) آبميوه گيری                 د) بخاری برقی

42- اگر دمای قطعه آهنی را آنقدر بالا ببريم تا ذوب شود چه نوع تغييری در آهن رخ می دهد؟

الف) شيميايي     ب) شيميايی و بعد فيزيکی              ج) فيزيکی                   د) فيزيکی و بعد شيميايی

43- کدام ماشين از همه پيچيده تر است؟

الف) اهرم                                ب) دوچرخه                      ج) فرغون                        د) ميخ کش

44- اگر جسمی تمام نورهای موجود در نور خورشيد را جذب کند به چه رنگی ديده می شود؟

الف) آبی                             ب) زرد                             ج) سفيد                                  د) سياه

45- در کدام گزينه اتم های سازنده ي مولکول های هر يک از مواد مثل هم هستند؟

الف) آهن، نمک                    ب) اکسيژن، طلا                         ج) نفت، آهن                       د) آب، مس

46- در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام يک از مواد زير بيشتر است؟

الف) روغن                            ب) چوب                            ج) اكسيژن                                 د) بنزين

47- در کدام گروه از مواد رابطه ي ربايش بين مولکول ها درست نشان داده شده است؟

الف) آب < اکسيژن < آهن     ب) يخ < آب < فولاد      ج) نقره < آب < آهن       د) اکسيژن < جيوه < شيشه

48- کدام يک از عبارات زير در مورد تعداد اتم های يک مولکول آب و يک مولکول بخارآب درست است؟

الف) در هر دو گاهی برابر و گاهی نابرابرند.                         ب) تعداد اتم های آب بيشتر از بخار آب است.

ج) در هر دو تعداد اتم ها يکسان است.                                د) تعداد اتم های بخار آب بيشتر از آب است.

49- در كدام يک از وسايل زير ، چهار عدسی بکار رفته است؟

الف) عينک                   ب) چشم زير دريايي              ج) تلسکوپ ساده                 د) دوربين شكاري

50- کدام دسته از مواد زير، ساختمان مولکولی ترکيب را نشان می دهند؟

الف) آب- طلا- مس           ب) زنگ آهن- قند- نشاسته       

   ج) اکسيد جيوه- نمک- آلومينيم            د) اکسيژن- مس- جيوه

51- حاصل کدام يک از موارد زير يک عنصر است؟

الف) گاز حاصل از تجزيه اکسيد مس     ب) تبخير آب    ج) گاز حاصل از سوختن شمع          د) بخار الکل

52-  در خصوص عدسی های برآمده (محدب) می توان گفت:

الف) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور کمتر شکسته می شود.         

    ب) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور بيشتر شکسته می شود.

ج) هرچه محدب تر باشد تصوير، کوچک تر ديده می شود.                       د) موارد ب و ج صحيح است.

53- کدام دسته از وسايل زير همگی ماشين ساده هستند؟

الف) قرقره- سطح شيب دار- پيچ     ب) اهرم- پيچ- دوچرخه      ج) چاقو- چرخ گوشت- قيچی     د) ماشين تحرير- چرخ گوشت- آچار

54- مولکول های کدام يک از مواد زير می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند و در ترکيب با اکسيژن نوعی اکسيد به وجود آورند؟

الف) مس                                     ب) جيوه                     ج) طلا                                د) آهن

55- وقتي با دوستي ، الاكلنگ بازي مي كنيد كه از شما سنگين تر است، چگونه بر اضافه وزن او غلبه مي كنيد؟

الف) فاصله ي خود را از تكيه گاه بيشتر مي كنيد.          ب) فاصله ي دوستتان را از تكيه گاه بيشتر مي كنيد.

ج) فاصله ي دوستتان را از تكيه گاه كمتر مي كنيد.                   د) جاي خود را با دوستتان عوض مي كنيد.

56- در كدام پديده ي زير هم تغيير فيزيكي و هم تغيير شيميايي اتفاق مي افتد؟

الف) سوختن شمع              ب) سوختن غذا                       ج) پختن غذا                   د) توليد اكسيد آهن

57- اگر همه ي ويروس ها از بين بروند ؛ انسان به كدام بيماري مبتلا نمي شود؟

الف) كزاز                         ب) آبله                                    ج) سل                                  د) حصبه

58- براي آن كه يك سطح شيب دار ، كاري را راحت تر انجام دهد، چه تغييراتي بايد در آن به وجود آوريم؟

الف) طول سطح شيبدار و ارتفاع آن را به يك اندازه زياد مي كنيم.   

     ب) طول سطح شيبدار را كم و ارتفاع آن را زياد مي كنيم.

ج) طول سطح شيبدار و ارتفاع آن را به يك اندازه كم مي كنيم.          

   د) طول سطح شيبدار را زياد و ارتفاع آن را كم مي كنيم.

59- يك گرم آب با يك گرم يخ از چه نظر تفاوت دارد؟

الف) حجم                          ب) مولكول                             ج) اتم                                  د) جرم

60- كدام يك از نورهاي زير به وسيله ي منشور تجزيه مي شود؟

الف) نور آبي                       ب) نور زرد                            ج) نور سفيد                      د) نور قرمز

61- هنگام وقوع زلزله از كدام محل ها بايد دوري كرد؟

الف) سقفهاي وسيع – ديوارهاي داخلي                          ب) راهروهاي كم وسعت – ديوارهاي خارجي

ج) راهروهاي كم وسعت – ديوارهاي داخلي                     د) سقفهاي وسيع – ديوارهاي خارجي

62- كدام يك از عبارت هاي زير صحيح است؟

الف) قارچ ها مي توانند غذا سازي كنند.                               ب) باكتري ها بيشتر در آب زندگي مي كنند.

ج) همه ي باكتري ها بيماري ايجاد مي كنند.               د) باكتري ها فراوان ترين جانداران روي زمين هستند.

63- فضاي بين كدام يك از خاك هاي زير كمتر است؟

الف) خاك باغچه                       ب) خاك رس                     ج) خاك باغچه و شن                    د) شن

64- در كدام لايه ي زمين مقداري آب و بعضي فلزات را مي توان يافت؟

الف) پوسته                    ب) گوشته                 ج) هسته ي بيروني                      د) هسته ي دروني

65-كدام دسته از جانداران زير به ترتيب پيدايش مرتب شده اند؟

الف) تك سلولي ها ، پرندگان ، خزندگان                                  ب) ماهي ها ، پستانداران ، پرندگان

ج) خزندگان ، پرندگان ، پستانداران                                   د) خزندگان ، تك سلولي ها، ماهي ها

رياضي

66- اگر عدد مخلوط  12 و چهار هفتم را به كسر تبديل كنيم ،كدام يك از كسرهاي زير به دست مي آيد؟

الف) 87هفتم    ب) 55 هفتم    ج) 88 چهارم    د) 84 هفتم

67- کدام دسته از اعداد زير بر 3 بخشپذير نيست؟

الف)36 و 51                                ب) 42 و 72                     ج) 87 و 90               د) 53 و 40 

68- از کسرهای زير کدام بزرگ تر است؟

الف)2 دوازدهم      ب) 3 هیجدهم   ج)   5 بیستم    د) 8 چهل و هشتم

69- مربعی که محيط آن 24 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟

الف) 32                                      ب) 36                              ج) 24                                د) 48 

70- زهرا 7 پيراهن و فاطمه 8 پيراهن دوخته است. نسبت کار فاطمه به کل کار چيست؟

الف) 7 پانزدهم    ب) 7 هشتم     ج)  8 پانزدهم    د) 8 هفتم

71- کدام يک از کسرهای زير از یک پنجم بزرگ تر و از یک چهارم کوچک تر است؟

الف) 2چهارم   ب) 5 چهارم            ج) 5 بیست و پنجم   د) 9 چهلم

72- پنج ششم18 تا برابر است با:               الف) 16 تا            ب) 30 تا            ج)15 تا       د) 17 تا

73- مساحت مربعی که هر ضلع آن يك کيلومتر باشد چند متر مربع است؟

الف) هزار متر مربع              ب) يک کيلومتر مربع               ج)يک ميليون متر مربع          د) هيچکدام

74-   380000 متر مربع يعنی:

الف) 380 هکتار        ب) 3800 هکتار                   ج) 38 هکتار                     د) 38000 هکتار

75- دو ساعت و چهارده دقيقه برابر است با:

الف) 6814 ثانيه                    ب) 4080 ثانيه                  ج) 8040 ثانيه                د)7214 ثانيه

76- عدد سه ميليون و سه هزار و سه کدام است:

الف) 30003003                  ب) 3000303                  ج) 3003003                د)3030003

77-   قلب يک کودک در هر دقيقه 115 بار می زند. قلب او در ربع ساعت چند بار می زند؟

الف) 6900                            ب) 3450                             ج) 1725                       د) 1150

78-  مساحت ذوزنقه مساوی است با:

الف) مجموع دو قاعده Î ارتفاع                                         ب)نصف مجموع دو قاعده Î ارتفاع 

ج) حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع                                        د) نصف حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع

79- حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟

الف) 9     5   10                 ب) 10                         ج) 60       9                د) 59       10

80- اگر کسرهای 2 پنجم ، 3 چهارم ، یک سوم را با هم مقايسه کنيم و آنها را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست بنويسيم کدام پاسخ صحيح است؟

الف) یک سوم, 2 پنجم, 3 چهارم                   ب) یک سوم, 3 چهارم , 2 پنجم 

 ج) 3 چهارم, 2 پنجم, یک سوم                      د) 3 چهارم, یک سوم, 2 پنجم

81- در جاي خالي (O8587) چه عددي باشد تا عدد پنج رقمي حاصل هم بر 6 و هم بر 9 بخش پذير باشد؟

الف) 7                                       ب) 9                                      ج) 4                                      د) 8

82- كدام يك از كسرهاي زير ساده نمي شود؟

الف) 64 سیزدهم       ب) 33 بیست و هفتم        ج) 26 دوازدهم      د) 30 هفتادو پنجم

83- علي قلكش را شكست و ثلث پول هاي آن را به خواهرش و نصف بقيه ي پول را به برادرش داد .پاسخ صحيح كدام گزينه است.

الف) به خواهرش بيشتر پول داده است.   ب) به خودش و خواهر و برادرش به مقدار مساوي پول رسيده است.  

ج)  به برادرش بيشتر پول داده است.              د) چون مقدار پول معلوم نيست نمي شود حساب كرد.

84- اگر قيمت يك خودكار از 75 تومان به 90 تومان افزايش يابد، چند درصد به قيمت آن اضافه مي شود؟

الف) % 15                           ب) % 20                       ج) % 25                            د) % 30

85- در ساختن يك مكعب به ضلع (بُعد) 5 سانتيمتر ، چند سانتمتر مربع مقوا  به كار مي رود؟

الف) 125 سانتمتر مربع      ب) 100 سانتمتر مربع       ج) 150 سانتمتر مربع       د) 200 سانتمتر مربع

86-  كدام گزينه درست است.

الف) 4/7 متر = 74 سانتيمتر                           ب) 07/40 را با حروف « چهل و هفت صدم » مي نويسيم

ج)  گسترده ي چهار وجهي منتظم از 4 مثلث متساوي الاضلاع تشكيل شده است. د) همه ي موارد صحيح است.

87- هرگاه اندازه ي طول ضلع هاي يك زاويه را امتداد دهيم اندازه ي زاويه ......

الف) تغيير نمي كند              ب)بزرگ تر مي شود       ج) كوچك تر مي شود              د)بازتر مي شود

88- در عبارت 16 بیست و هشتم=...... × 4 هفتم كدام كسر زير را در جاي خالي بگذاريم تا تساوي برقرار باشد؟

الف) 4 هفتم                                  ب) 4 چهارم                         ج) 7 چهارم                       د) 4

89- كدام گزينه ،مساحت يك لوزي كه قطر بزرگ آن 5متر و قطر كوچكش 80 سانتي متر است را نشان مي دهد؟

الف) 400 سانتيمتر مربع             ب) 200 سانتيمتر مربع                ج) 4متر مربع                         د) 2 متر مربع

90- كدام گزينه براي حاصل ضرب تقريبي « 45×27 » مناسب تر است؟

الف) 800                               ب) 1000                               ج) 1200                      د) 1500

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

  برگرفته از وبلاگ گروههای  آموزشی طبس



تاريخ : چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ | 14:56 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

جغرافي كلاس پنجم                                         ديماه 87

 نام ونام خانوادگي :                                          دبستان :

 

1

 هر چه از ناحيه مركزي ايران به سمت كوهپايه هاي البرز وزاگرس مي رويم ؛ تعداد شهر ها وروستا ها چه تغييري مي كند ؟ الف  :كاهش مي يابد              ب : افزايش مي يابد

                         ج : تغييري نمي كند                  د: شهر ها كم وروستا ها زياد مي شود

 

2

 مهمترين محصولات كشاورزي ايران كه به كشور هاي ديگر صادر مي شود كدام است؟

الف: گندم وجو         ب: برنج وچاي              ج :  پسته وخرما        د: گندم وخرما

 

3

مهمترين مركز صنعت پتروشيمي كشور كجاست؟

الف : بندر امام              ب بندر بوشهر               ج: بندر عباس          د: بندر خرمشهر

 

4

كدام رود خانه بخشي از مرز ايران وتركمنستان است؟

الف : ارس              ب : تجن               ج :اترك                        د آمودريا

 

5

كشور ما از چه نظر در جهان اهمّيّت دارد ؟

الف : توليد ماشين آلات صنعتي                        ب : صادرات محصولات كشاورزي

ج  : توليد محصولات كشاورزي                          د : منابع نفت وگاز

 

6

محصول مهم كشاورزي كدام كشور پنبه است ؟

الف : آذربايجان           ب : ارمنستان                  ج :  ايـران                   د: تركمنستان

 

7

كدام كشور ها در مشرق ايران قرار دارند ؟

الف :ارمنستان وآذربايجان                                 ب : عراق وتركيه

ج :تركمنستان وآذر بايجان                              د : افغانستان وپاكستان

 

8

 نام مركز هر استان را بنويسسيد.

خراسان رضوي (             )   خوزستان(            )  هرمز گان(          )  لرستان (       )

 

9

 هر شهر مركز چه استاني است ؟

تبريز (               )   بوشهر(              )    شيراز (           )    بيرجند (               )

 

10

 صحيح وغلط بودن جمله ها را مشخص كنيد

جمهوري آذر بايجان يك كشور كوهستاني است .     ص ....                     غ .......

بيشتر منابع نفتي در جنوب غربي كشور قرار دارند . ص .......                غ ........

 

11

 چها دليل اهمّيّت شهر باكو را بنويسيد.

 

 

 

12

دو دليل افزايش جمعيت در يك مكان را بنويسيد.

 

 

13

معمولا مركز استان چه شهري است ؟

 

 

14

 چرا محصول برنج بيشتر در استان هاي گيلان ومازندران كاشته مي شود؟

 

 

 

15

دين وزبان مردم ارمنستان چيست ؟

 

 

16

 چرا كارخانه ذوب آهن جزو صنايع مادر وكارخانه كفش سازي جزو صنايع مصرفي است ؟

 

 

 

17

مهمترين رود خانه ي كشور ارمنستان چه نام دارد واز كوه هاي كدام كشور سر چشمه مي گيرد؟

 

 

 

                          موفق وپيروز ودر پناه خدا باشيد.



تاريخ : یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ | 13:25 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

          آزمون علمي پايه پنجم               نام ونام خانوادگي:

**********************************************************************   

1- در ادامه ي مراحل تقسيمات کشوري ، به جاي نقطه چين کدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............? استان ? کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان

2- تراکم جمعيت در کدام طرف ايران بيشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي              

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي

3- کدام يک از محصولات زير در بيش تر نواحي ايران کشت مي شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خيز ايران کدام يک از گزينه هاي زيراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوي           د: بوشهر

5- کدام جمله غلط است

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                   

  ب: ديگ بخار در کارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

ج: رود هاي مهم ترکمنستان از کشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                   د: هيچ کدام

6- همسايگان غربي ايران کدامند ؟

الف: ترکيه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان        

 ج: ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- کشور ترکمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي ترکمني

8- دو قسمت جمهوري آذربايجان به چه وسيله اي از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکيه و عراق به ترتيب کدام يک از شهرهاي زير است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                     ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ي وسيع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکيه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام يک از افراد زيرقبل از بعثت پيامبر از دنيا رفت؟

الف: آمنه مادر پيامبر            ب: عبدالله پدر پيامبر                  

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر          د: همه ي موارد

12- به جانشيني پيامبر چه مي گويند؟

الف: بعثت           ب: بيعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) را چه کسي تأسيس کرد؟

الف: ابومسلم خراساني        ب: معاويه             ج: ابوسفيان                  د: يزيد

14- کداميک جزء سلسله هاي ترک زبان که بر ايران حکومت کردند محسوب نمي شود؟

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان

15- کدام پادشاه خود را وکيل الرّعايا ناميد؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعيل                      

  ج: کريم خان زند                             د: ناصرالدين شاه

16- کدام عبارت صحيح است؟

الف: شاه عباس پايتخت صفويه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ايران حکومت کردند

ج: مدرسه ي دارالفنون در زمان ناصرالدين شاه و به دستور اميرکبير تأسيس شد.   

 د: همه ي موارد صحيح است

 

17-در زمان ما وظيفه ي رهبري بر عهده ي کيست؟

الف: کسي که اسلام را به خوبي بشناسد.            ب: پيامبر                

 ج: امامان                       د: پيشوايان ديني

18- بر اساس قانون اساسي وظيفه ي دادگستري چيست؟

الف: نظارت بر اجراي درست قوانين        ب: رسيدگي به شکايات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حکومت چيست؟

ب : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانين اسلامي              الف : نگهباني از استقلال کشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ي موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ي همه ي مسائل نمي توان از طريق شورا تصميم گرفت.

ب: مهمترين قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ي ما از نوع ولايت فقيه است.

د: در جامعه ي اسلامي هر کس در برابر رفتار ديگران نيز مسئول است.

 

21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات

22- کدام يک تغيير فيزيکي است؟

  ج   : کپک زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکيل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم هاي تشکيل دهنده ي کدام ماده مثل هم نمي باشد؟

    الف: آلومينيم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در کدام هوا امکان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

   الف: هواي آفتابي و خشک                              ب: هواي ابري و مرطوب

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                 د: هواي آفتابي پس از باران

25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي کنند.

د  : چون مولکول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.  

26- عامل ايجاد کدام دسته از بيماري هاي زير باکتري ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازي به زمين خورد و پايش زخم شد. اگر خون ريزي شديد نباشد، او قبل از هر کاري بايد...

الف: محل زخم را با آب بشويد      ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

  ج: محل زخم را ضد عفوني کند.   د: واکسن کزاز تزريق کند.

28- گياخاک مانند کدام يک از موارد زير در خاک عمل مي کند؟

الف: باکتري ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدني

29- در يک اتاق تاريک ، هيچ چيز ديده نمي شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوري به چيزهايي که در اتاق است نمي رسد.                 

  ب: نوري از چيزهاي موجود در اتاق به چشم نمي رسد.

ج: چيزهايي که در اتاق هستند تمام نورها را جذب مي کنند.       

 د: ممکن است نور به چشم ما مي رسد ولي چشم ما سالم نيست.

30- داروي پني سيلين از کدام يک از موجودات زير به دست مي آيد؟

  الف : جلبک ها            ب: ويروس ها                ج:باکتري ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنيم تا « پنجاه ميليارد و بيست و سه ميليون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: يکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان ميليون             د: يکان ميليارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ي سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سي و پنجم             ب: شش و بيست و چهار سي و پنجم

ج: پنج و بيست و سه سي و پنجم     د: شش و بيست و سه سي و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جاي خالي چه عددي را قرار دهيم تا تساوي درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زميني به شکل لوزي به قطرهاي 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزينه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتيمتر                ب: 1/0 سانتيمتر = يک ميليمتر

ج: 07/4 کيلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009ميليمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا مي شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفريق دو عدد مرکب ?14    ?56      7  و ?27    ?53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن يک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کيلوگرم باشد وزن فرزند او چند کيلوگرم است.

الف: 9کيلوگرم             ب: 14 کيلو گرم         ج: 18 کيلوگرم      د: 45 کيلوگرم

40 – دو جعبه ي مکعبي شکل داريم يکي به ابعاد 2سانتيمتر و ديگري به ابعاد 6سانتيمتر. در داخل جعبه ي بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا مي گيرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

 

 

 

 



 



تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۷ | 21:55 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

آزمون درس جغرافيا - پايه پنجم

 

به نام خدا

آزمون درس جغرافيا - پايه پنجم دبستان :     - نوبت اول

نام ونام خانوادگي:.........................................................

 

1-      مركز استان گيلان كدام شهر است؟

اراك             مشهد             رشت               قم   

                           

   2 - مهمترين ناحيه توليد نيشكر در ايران كدام است؟

      كرمان          خوزستان             گيلان             گلستان

3- مهم ترين استان نفت خيز ايران كدام است؟

خوزستان          خراسان             تهران              ايلام  

4– كدام يك از صنايع زير ، از صنايع مادر نيست   ؟

ذوب آهن        پتروشيمي           ماشين سازي           كيف وكفش  

5 – همسايه ي غربي ايران كدام كشور است ؟

تركمنستان          عراق            افغانستان            ارمنستان  

6–كشور تركمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

غلات             نفت              پنبه               خرما  

7– پايتخت جمهوري آذر بايجان كدام شهر است ؟

باكو             عشق آباد              ايروان            آستارا  

8– درياچه سوان در كدام كشور قرار دارد ؟

تر كيه           تر كمنستان            ايران           ارمنستان  

9– كدام رود در سراسر  مسير خود از داخل تركيه مي گذرد ؟

دجله            قزل ايرماق            فرات            ارس        

    10 – به مجموعه ي افرادي كه در يك جا زندگي مي كنند ، ........می گويند .

   11 - .................. و خرما از محصولات كشاورزي ايران هستند كه به كشورهاي  

دیگر صادر می شوند.

12- اولين كارخانه ذوب آهن ايران در نزديكي ............................ ساخته شده است .

            13 – بخش عمده اي از كشور تركمنستان را بيابان بزرگي به نام .......................(..........................) فرا گرفته است .

14– بيشتر مردم تركيه ...................... وبه زبان ......................... صحبت مي كنند .

15– ارمنستان سرزميني ........................ است .

16– بزرگترين وپرجمعيت ترين شهر هر استان ، مركز آن استان است .            ص        غ  

17– ايران در سمت شمال كشور ار منستان  قرار گرفته است .                     ص         غ  

18– كوه هاي آرارات در كشور تر كمنستان قرار دارند .                               ص         غ   

19– بندر استانبول در كنار درياي مرمره قرار دارد .                                    ص         غ    

20 – چگونه جمعيت يك مكان افزايش مي يابد ؟ (دو دليل بياوريد ) 1

 

21 – كشت ديم با كشت آبي چه تفاوتي دارد ؟  1

 

  ۲۲- چه دلایلی باعث شده کناره دریای خزر با وجود وسعت کم

جمعيت زيادي را درخود جاي دهد؟  1

 

 

23 – رود هاي مهم افغانستان از از كجا سرچشمه مي گيرند ؟  1

 

24 – مسير رود ارس را شرح دهيد . 2

 

 

 

25 – در اطراف تركيه كدام دريا ها قرار گرفته اند ؟ ( با تعيين جهت ) 1

 

26 –  توضيح دهيد به چه صنايعي مصرفي مي گويند ؟  1

 

 

27 – منظور از ييلاق و قشلاق چيست ؟ 1

 

 

28 – رفت و آمد ها و روابط بازرگاني ايران و جمهوري آذر بايجان از چه مسيري 

 صورت می گیرد؟(۱)

 

                                                                                        (( موفق باشيد ))



تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۷ | 12:50 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 نمونه سوال علوم پنجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید.

1)کدام مورد چشمه نور طبیعی است؟

الف) نور لامپ ۀ ب)شمع ۀ ج)نور خورشید ۀ د)نور چراغ نفتی ۀ

____________________________________________

2)قارچ چه نوعی بیماری ایجاد می کند ؟

الف)حصبه ۀ ب) فلج اطفال ۀ ج) کچلی ۀ د) سل ۀ

___________________________________________

3) در کدام لایه ی زمین آهن ونیکل یافت می شود؟

الف) پوسته ۀ ب) هسته ۀ ج) گوشته ۀ

________________________________________

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

********************************************

4) فراوان ترین جانوران روی زمین ................. هستند.

_____________________________________________

5)قار چ ها به وسیله سلول های بسیار ریزی به نام ..............تولید مثل می کنند.

____________________________________________

6) اولین راه دفاعی بدن در مقابل میکروب ها ...............است.

___________________________________________

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

*****************************************************

7) به چه دلیل بوی عطر در هوا ورنگ جوهر در آب پخش می شود ؟

________________________________________

8)کانون عدسی چیست ؟

_______________________________________

9) گیاه خاک چیست؟

_________________________________________10) دو مورد از راههای تشکیل خاک را بنویسید.

_____________________________________

11) موتور الکتریکی را با مثال تعریف کنید.

_________________________________________12) به چه دارو هایی آنتی بیوتیک می گویند؟

_______________________________________

13)قسمت های اصلی اهرم را نام ببرید.

_______________________________________

14) تغییر فیزیکی را با مثال توضیح دهید ؟

________________________________________

15) از راههای مراقبت از چشم دو مورد را نام ببرید.

________________________________________

16) محیط زیست را تعریف کنید.

_______________________________________

17) به نظر شما در داروی تاریخ مصرف گذشته چه تغییری روی داده که نباید آن را مصرف کنیم ؟

**************************************س.ع.ف سرایان*****************



تاريخ : سه شنبه هفتم آبان ۱۳۸۷ | 20:39 | نویسنده : سيد علي فاطمی |