تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۲ | 20:53 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

            نام ونام خانوادگی :                            علوم سوم دبستان            اردیبهشت 89

 

   

1-  بین اسکلت ساختمان و اسکلت بدن  انسان چه شبا هت هایی وجود دارد ؟

 

 

2- مفصل چیست ؟

 

3- نام چهار مفصل را بنویس  .

 

4- استخوان ها به وسیله ی کدام اندام به حرکت در می آیند ؟

 

5- از دریا چه استفاده هایی می شود ؟ نام ببر

 

 

6- نمک ها چگونه وارد دریا می شوند ؟

 

 

7-   نام چند نمونه ابر که می شناسی بنویس و در باره ی آن ها  توضیح دهید؟

 

 

 

8- سه منبع مهم انرژی را نام ببرید؟

 

9-گرما چه تغییری در حجم موادّ مایع می دهد . با مثال پاسخ دهید.

 

 

10- آزمایش حلقه وگلوله نقش گرما را بر ............ نشان می دهد.

 

گازها                    جامد ها                         مایع ها

 

11- فرق های خواب زمستانی با خواب معمولی را بنویسید/

 

 

 

12 – درخت کاج گل ندارد و دانه ی آن در قسمتی به نام ..........................تشکیل می شود.

 

13- پنج گروه جانوران مهره دار را نام ببرید ؟

 

 

14- چگونه می توان پی برد که در خاک هوا وجود دارد ؟

 

 

15- چرخه ی آب را با شکل شرح دهید ؟

 

********************************************************************************تاريخ : شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 0:7 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

 نام ونام خانوادگي :                      آزمون رياضي سوم                دبستان سلمان                        بهمن      88

 

1

 بزرگ ترين عدد سه رقمي را بنويسيد.

 

2

با رقم هاي 8 و1 و4 و3  بزرگ ترين وكوچك ترين عدد چهار رقمي را بنويسيد.

 

  بزرگ ترين :...........................                                 كوچك ترين :  ....................................

 

3

با رقم وحروف بنويسيد

هفت صد ونود ونه :.................................                  ............................................409

 

4

 به هر يك از عدد ها يك هزار تايي اضافه كنيد.

 

.......................     18                   .....................۰۰۰ 7                 ........................ 301

 

5

 اگر يكي به من اضافه كني ؛ كوچك ترين عدد چهار رقمي مي شوم .

 

الف :999                       ب :    1001             ج:   998                        د :       199

6

زهرا 534  ريال پول داشت.  پدرش  به او 347 ريال پول داد . حالا زهرا چند ريال پول دارد ؟

 

 

7

 7 ده تايي و15 يكي برابر است با

الف 75 يكي           ب : 5 ده تايي و8 يكي          ج : 8 ده تايي و5 يكي          د : هيچكدام

 

8

 3482 متر يعني  .................كيلومتر و............. متر .

 

4 هزار متر يعني .................... كيلومتر

 

7 كيلو گرم و  9 گرم =  ....................گرم .

 

9

تفريق زير را حل كنيد ودرستي آن را امتحان كنيد .                0  5    7   4

                                                                                         9   3    4   2  -            

                                                                              __________________

 

10

 در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد .

     14= ...×  2            .........= 7 ×  4               9=    ....... ÷ 18              8 = 3 ÷ .........

 

11

 اندازه ي  دور  هر شكل را ........................... مي گويند.

 

12

 مكعب از  چند مربع  درست شده است ؟   الف 8 مربع                             ب: 5 مربع

 

                                                               ج:    6 مربع                              د:  4 مربع

 

13

 براي هر ضرب دو تقسيم بنويسيد.                 .........= 9 ×4                        ..... =  7 × 3

                                                   ........................                          .................................

 

                                                      ....................................                    ........................................

 

14

 محيط يك مثلث متساوي الا ضلاع  27 سانتي متر است .  اندازه ي هر ضلع اين مثلث چند سانتي متر است ؟

 

 

15

عدد ها را از كوچك به بزرگ مرتب كنيد؟                                             1487- 4781 – 7841 -    4817

 

                                                       .......................≥.....................≥.....................≥........................

 

 

 

 تاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ | 0:8 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

نام ونام خانوادگي :                رياضي پايه سوم   دبستان :         ديماه 87

 

1

 با رقم وحروف بنویسید.     ................................................            ۶۹۸۵                                                    

چهار هزار وهفتادوسه ..............................................

 

2

13 ده تايي و5 صد تايي و3 هزار تايي و8 يكي مي شود .........................

2609 برابر است با ........يكي و.........ده تايي و........صد تايي و............هزار تايي

 

3

تفريق ها را انجام دهيد ودرستي آن راامتحان كنيد.          741                         600

                                                                       385-                         302-

                                                                   ----------                   ------

 

4

4700 مـتر يعني .............كيلومتر و............متر

3 كيلو گرم و892 گرم مي شود ................گرم

 

5

با رقم هاي (3و7و0و9 ) بزرگ ترين وكوچك ترين عـدد چهار رقمي را بنويسيد واختلاف آن ها را پيدا كنيد.

 

 

6

علامت <  = > قرار دهيد.

58+301           180+621                              191+500             79- 670

 

7

براي شكل مقابل دو ضرب ودو تقسيم بنويس.

 

 

8

 ضرب وتقسيم هاي  زير را انجام دهيد.                                          

         =6 ÷ 24                =   9 ÷ 63                           = 3÷18

        = 7×8                   = 9×6                               = 5×8

 

9

ضرب 6×2 =2 ×6 را روي محور نشان دهيد.

 

 

10

هر مسلمان در شبانه روز 5 نوبت نماز مي خواند .او در 7 شبانه روز چند نوبت نماز مي خواند ؟

 

11

 به هر مثلثي كه سه ضلع هم اندازه داشته باشد ...................................مي گويند.

 حاصل ضرب هر عـدد در يـك مساوي است با ........................

 

12

__

13

طول باغي 9مـتر وعرض آن 6 مـتر است . محيط اين باغ چند مـتر است؟

_______________________________________________________

علي 16 صفحه از كتابي را خوانده است . اگر امروز 9 صفحه ديگر بخواند ؛ 24 صفحه از كتاب باقي خواهد ماند . كتاب علي چند صفحه دارد ؟

 

 تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ | 13:24 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

رديف

نام و نام خانوادگی:                                                آزمون رياضی - پايه سوم - ...........                                           -  نام دبستان:

بارم

1

عددهای زير را با رقم و حروف بنويس.

8354 =                                                                   نه هزار و سه = 

1

2

عبارت های زير را کامل کن.

- 5 متر يعنی ......... سانتی متر.               - 3 کيلومتر و 200 متر يعنی ............ متر.

1

3

بهترين وسيله برای کشيدن خطّ راست، .................. و گوشه ی راست، .................. است.

0.5

4

اگر شعاع يک دايره 2 سانتی متر باشد، قطر آن ......... سانتی متر است.

0.5

5

ساعت را بخوان و بنويس.

 

                                                                                                               

                                                                                                           

 

0.5

6

علامت مناسب ( < = > ) بگذار.

                 ۸7       8۶          4۲       5-13    ۴۵۰       ۴۰۵       3109        3019

1

7

اگر به صدگان عدد 3252 ، پنج تا اضافه کنيم، چه عددی به دست می آيد؟

 

0.5

8

تفريق مقابل را انجام بده و درستی آن را امتحان کن.

                                                                                                                    ۳۲۵       ۳۲۵

     ۱۳۷-

 ــــــــــــــــــــ                                                                                                                       

 

1

9

محيط و مساحت شکل مقابل را به دست آور.                                          3     

(اندازه ها به سانتي متر است)                                                                                  2       3

                                                                                                    5                                    3

                                                                                                                        6

 

2

10

برای تقسيم  ...... = 8 : 24  يک مسئله بنويس.

 

 

 

 

1.5

11

ضرب و تقسيم های زير را انجام بده.

                        = 1 : 12                   = 9 : 81                    = 7 * 6                   = 4 * 6

                        = 1 * 10                  = 6 : 36                    = 8 * 3                   = 5 * 9

2

12

برای تساوی ضرب  ...... = 5 * 3  يک مسئله بنويس.

 

 

 

 

1

13

در دبستاني، 6 دختر و 2 پسر تحصيل می کنند (درس می خوانند). در اين مدرسه، تعداد دخترها چند برابر پسرها است؟

 

 

1

14

علي در سال 1377 متولّد شد. او الآن چند ساله است؟

 

 

1

15

جمع و تفريق های زير را انجام بده.

                            124                        777                           975                         752                           

                            421 +                     223 +                        212 +                      138 -                    

 

 

2

16

ضرب های زير را انجام بده.

                                         = 70 * 3                         = 5 * 40                         = 10 * 13

 

                    62                      34                     26                     43                     14          

                    8  *                     5  *                   3  *                    4  *                   2  *  

 

2

17

قيمت يک نوع نان، 35 تومان است. اگر 3  قرص از اين نان بخريم، چند تومان می شود؟

 

 

1.5

 


 

 


تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۷ | 0:9 | نویسنده : سيد علي فاطمی |