نمونه سؤال ریاضی اول ابتدایی

********************************************************

1) شکل سمت چپ را رنگ کن.         ۀ         ۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2) خط بسته ای بکش که خورشید داخل آن وماه روی خط بسته باشد. )   *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3)خط های راست را رنگ بزن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4) بین اعداد علامت مناسب <=> قرار بده.

    5  4       3  2          4   4            1    2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5)برای شکل دو جمع بنویس.    ۀ ۀ            ۀۀۀۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6)طرف دیگر علامت عدد مناسب بنویس.

........=5        3 < .....        1> ....              ۴ <.......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7) در جای خالی عدد مناسب بنویس. { 5 }    { 4 }

                                            ....+۱         .....+۲

                                           .....+3       .......+3

                                           .....+۴       ......+4

                                         .......+0        .......+1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8) برای جمع 4=3+1 شکل بکش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9)جمع ها را جواب بده . .....=0+3          .....=3 +۱                                      ۰                                 2

                                      ۵+                                3+

                                    ــــــــ                             ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10) تفریق ها را انجام بده .            

 

 

       ......=0_4                                 .......= 1_2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11) در هر ردیف نوشتن اعداد را همان طور که هست ادامه بده.

....... ....... ....... ........ 5 _ 4 _ 5 _ 4

...... ....... ......... ........ 1 _ 3 _ 2 _ 1

*************************************************** س.ع.ف سرایان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ | 21:46 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

رديف

نام و نام خانوادگی:                                                آزمون رياضی - پايه سوم - ...........                                           -  نام دبستان:

بارم

1

عددهای زير را با رقم و حروف بنويس.

8354 =                                                                   نه هزار و سه = 

1

2

عبارت های زير را کامل کن.

- 5 متر يعنی ......... سانتی متر.               - 3 کيلومتر و 200 متر يعنی ............ متر.

1

3

بهترين وسيله برای کشيدن خطّ راست، .................. و گوشه ی راست، .................. است.

0.5

4

اگر شعاع يک دايره 2 سانتی متر باشد، قطر آن ......... سانتی متر است.

0.5

5

ساعت را بخوان و بنويس.

 

                                                                                                               

                                                                                                           

 

0.5

6

علامت مناسب ( < = > ) بگذار.

                 ۸7       8۶          4۲       5-13    ۴۵۰       ۴۰۵       3109        3019

1

7

اگر به صدگان عدد 3252 ، پنج تا اضافه کنيم، چه عددی به دست می آيد؟

 

0.5

8

تفريق مقابل را انجام بده و درستی آن را امتحان کن.

                                                                                                                    ۳۲۵       ۳۲۵

     ۱۳۷-

 ــــــــــــــــــــ                                                                                                                       

 

1

9

محيط و مساحت شکل مقابل را به دست آور.                                          3     

(اندازه ها به سانتي متر است)                                                                                  2       3

                                                                                                    5                                    3

                                                                                                                        6

 

2

10

برای تقسيم  ...... = 8 : 24  يک مسئله بنويس.

 

 

 

 

1.5

11

ضرب و تقسيم های زير را انجام بده.

                        = 1 : 12                   = 9 : 81                    = 7 * 6                   = 4 * 6

                        = 1 * 10                  = 6 : 36                    = 8 * 3                   = 5 * 9

2

12

برای تساوی ضرب  ...... = 5 * 3  يک مسئله بنويس.

 

 

 

 

1

13

در دبستاني، 6 دختر و 2 پسر تحصيل می کنند (درس می خوانند). در اين مدرسه، تعداد دخترها چند برابر پسرها است؟

 

 

1

14

علي در سال 1377 متولّد شد. او الآن چند ساله است؟

 

 

1

15

جمع و تفريق های زير را انجام بده.

                            124                        777                           975                         752                           

                            421 +                     223 +                        212 +                      138 -                    

 

 

2

16

ضرب های زير را انجام بده.

                                         = 70 * 3                         = 5 * 40                         = 10 * 13

 

                    62                      34                     26                     43                     14          

                    8  *                     5  *                   3  *                    4  *                   2  *  

 

2

17

قيمت يک نوع نان، 35 تومان است. اگر 3  قرص از اين نان بخريم، چند تومان می شود؟

 

 

1.5

 


 

 


تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۷ | 0:9 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

  نمونه سوال جغرافی چهارم ابتدایی  الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص كنيد.3نمره
1ـ خورشيد از كدام طرف غروب مي كند ؟

شمال
مغرب
مشرق
جنوب
   2ـ به كمك چه دانشي مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم؟

جغرافيا
تاريخ
ديني
مدني
   3ـ در گوشه اي از نقشه معني رنگ ها و علامت هاي نقشه را مي نويسند ، به آن چه مي گويند؟

جهت هاي نقشه
ناهمواري هاي نقشه
راهنماي نقشه
حاشيه ي نقشه
   4ـ رنگ آبي در نقشه نشانه ي چيست؟

كوه
آب ها
جنگل
صحرا
   5ـ به كوه هايي مانند زنجير به هم متصل شده اند. چه مي گويند ؟

ناهمواري
كوهپايه
رشته كوه
قله
   6ـ رشته كوه شمال ايران كدام است ؟

زاگرس
الـــبرز
دماوند
تفتان
   ب: جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 2نمره

1ـ شكلي كه زمين يا قسمتي از آن را نشان مي دهد .........................................................است.
2ـ به پستي و بلندي هاي زمين ......................................... مي گويند.
3ـ به زمين هاي صاف و هموار..............................................مي گويند.
4ـ وقتي از به هم پيوستن جويبار ها ................................ تشكيل مي شود.
   د: صحيح يا غلط بودن عبارات زيررا باعلامت × مشخص كنيد. 2نمره
1ـ وقتي از آسمان به زمين نگاه مي كنيم ، خانه ها كوچك ديده مي شوند .

صحيح
غلط
   2ـ خاك دشت كوير براي كشاورزي مناسب است.

صحيح
غلط
   3ـ كوهپايه ،بالاترين نقطه ي كوه است.

صحيح
غلط
   4ـ « دماوند » بلندترين قله ي ،رشته كوه زاگرس است .

صحيح
غلط
   ه: به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1ـ چهار مورد از وسايل آموزش و يادگيري جغرافيا را نام ببريد ؟1نمره  2ـ مركز استان هاي داده شده را بنويسيد؟2 نمره

• سنندج ( ................................... )
• گلستان ( ................................... )
• كرمان ( ................................... )
• خوزستان ( ................................... )
   3ـ ازقطب نما چه استفاده اي مي كنيم؟1نمره
4ـ دو كوه داخلي ايران را نام ببريد؟1نمره
5 ـ رنگ « قهوه اي پررنگ » در نقشه نشانه ي چيست؟1 نمره
6 ـ از جلگه هاي شمال ايران فقط دو جلگه را نام ببريد ؟ 1نمرهي: مفاهيم زير راتعريف كنيد.2نمره
آبرفت


كوهپايه
 تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۷ | 23:44 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
    نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی

 1.  به چه دلایلی درخت يك موجود زنده است؟
 2. واحد ساختماني بدن ما چه نام دارد و از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟
 3. دو تفاوت و دو شباهت سلولهاي مختلف را بنويسيد.
 4. رشد و تكثير سلول را به طور كامل بنويسيد.
 5. گياهان چگونه غذا مي سازند؟
 6. چه چيزهايي براي غذا سازي گياهان لازم است؟
 7. كربن دي اكسيد چيست و چگونه توليد مي شود؟
 8. آوند چيست و با يك آزمايش توضيح دهيد كه چگونه مي توان آوندهاي يك گياه را ديد.
 9. گياهان غذا را در كدام قسمت خود مي سازند و براي اين غذا سازي به چه ماده اي نياز دارند؟
 10. كشاورزي را تعريف كرده و مراحل آن را نام ببريد.
 11. چهار مورد از فوايد شخم زدن را نام ببريد.
 12. فوايد و ضرر هاي شخم زدن با دست و تراكتور را بنويسيد.
 13. رشد علف هاي هرز چه ضررهايي براي كارهاي كشاورزي دارد؟
 14. شيوه هاي مبارزه با آفتها ي گياهي را بنويسيد و فايده و ضررهاي آنها را شرح دهيد.
 15. بهترين زمان براي سم پاشي جهت از بين بردن حشرات مضر گياهي در كدام زمان است؟ چرا
 16. به چه دلايلي نمي توان تمام محصولات گياهي را در يك استان پرورش داد؟
 17. فايده ها و ضرر هاي وارد كردن غذا از كشورهاي ديگر را بنويسيد.
 18. پنج مورد از استفاده هاي گوناگون گياهان را نام ببريد.
 19. موارد استفاده ي  هر يك از گياهان زير بنويسيد.( قهوه، زعفران، خاكشير، پوست انار)
 20. چهار مورد از فايده ها و ضررهاي قطع درختان را بنويسيد.
 21. تفاوت جانوران مهره دار و بي مهره را بنويسيد.
 22. جانوران بي مهره به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ آنها را نام ببريد.
 23. چه دلايلي باعث شده است تا جانور شناسان بعضي از جانوران را در گروههاي كوچكتري طبق بندي كنند؟
 24. انگل چيست؟ دو نوع انگل كه در بدن انسان زندگي مي كند را نام ببريد؟
 25. براي جلوگيري از انتشار كرم آسكاريس دو راه پيشنهاد كنيد.
 26. كدام علامت در كودكان نشان دهنه ي آلودگي آنها به كرمك است؟
 27. كرم خاكي جزء كدام دسته از كرمهاست و آيا اين كرم براي كشاورزي مفيد است؟ چرا؟
 28. فراوانترين جانوران روي زمين چه نام دارند و به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد.
 29. دو حشره نام ببريد و فايده يا ضرر آن را بنويسيد.
 30. براي هر يك از مخلوط هاي زير دو مثال بزنيد(جامد در مايع، مايع در مايع، گاز در گاز، جامد در جامد)
 31. يك محلول را نام ببريد و در آن ماده ي حل شونده و حلال را مشخص كنيد.
 32. آزمايشي را بنويسيد كه توسط آن تفاوت مخلوطي  را كه محلول است را نشان دهد؟
 33. براي آنكه شما اشياء اطراف خود را به خوبي ببينيد چه شرايطي لازم است؟
 34. بازتابش را تعريف كنيد و بنويسيد آيا بازتابش همه اجسام به يك اندازه است؟
 35. انواع آينه را نام ببريد و براي كاربرد هر كدام يك مثال بزنيد.
 36. براي ساختن پريسكوپ از چه نوع آينه اي استفاده مي شود؟ چند تا؟ و كاربرد اين وسيله را بنويسيد.
 37. براي ساختن كوره ي آفتابي از چه نوع آينه اي استفاده مي شود؟ اين وسيله چه كاربردي دارد؟


تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۷ | 23:37 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

                  نمونه سؤال ریاضی دوم ابتدایی  برای نوبت اول              

 

1)    جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن.

    47 برابر است با .........یکی و.........ده تایی

    90 برابر است با ..........یکی و........ده تایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2)  با دو رقم 3  و  8  دو عدد دو رقمی بنویس.        ..........                    ............

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3)  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم های ان مثل هم باشد.                 .........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4)     عدد قبل وعدد بعد عدد نوشته شده را بنویس .          ......... ـــ    67 ـــ     ..........

 

                                                              ........ــــ۳۳ ــــ ............  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5) برای شکل یک جمع ودو تفریق  بنویس .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     

 6) علامت مناسب <   =   >    قرار دهید.        9     5                   2+8      ۸                              

   ۱+۳          ۱+۹                                            ۴۸            ۶۸  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7)      =  9 -  17 را روی محور اعداد نمایش بده.

 

     <ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8)  چهار عدد زوج دو رقمی بنوبس. .........               ..........                .......        .........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9)     مصطفی 8 بادام دارد. خواهرش فریده 2 بادام کم تر از او دارد. فریده چند بادام دارد؟.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10)در جای خالی عدد مناسب بنویس.         10 = 3+.......                      10 = ....... +1

 

  .            ............+10 =17       .........=3 +(9+1)                           ......... = 3+ 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11)  ساعت 20 : 7  را با کشیدن عقربه ها نشان دهید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12) با رقم وحروف بنویسید.                            ...........................................200

  

   سیصد وپنجاه وهفت ................                    ......................................... 48

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     13) جواب تفریق ها را بنویس.              ........ =4-19                     .......=6-11

 

               ................=3-10                 ......................=5-5                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14) ساعت چه زمانی را نشان می دهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵)خطی را ک بدون جا به جا کردن خط کش می کشیم ِ  خط   .................... می گویند.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     اخلاق علم چگونه زیستن است.     ابن سینا

*****************************************

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق باشید  .س.ع.ف سرایان

 تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۷ | 0:21 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
 

   ابتدایی را دریابید که دانشگاه دیر است.

                                                    امام خمینی (ره)

**************************************************************تاريخ : یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۷ | 13:49 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

به مناسبت روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ

**********************************

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی     حاصل از حیات ای جان !این دمست تا دانی

******************************************************************************

گر نور عشق حق به دل وجانت اوفتد  باللّه کز آفتاب فلک خوبـتــــــــــــــر شــــــوی

*******************************************************************************

دایم گل این بستان شاداب نمی ماند     دریاب ضعیفان را در وقـــــــــــت تــــــــــوانایی

******************************************************************************

نه من زبی عملی در جهان ملولم وبس     ملالت علمــــــــــــــــا هم ز علم بی عمــل است

******************************************************************************

رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت      چرا که حال نکو در قفای فـــــــــــــال نکوست

******************************************************************************

درخت دوسـتی بنشان که کام دل به بار آرد    نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمـــــــار آرد

******************************************************************************

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل     که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد

*********************************************************************************

نگار من که مکتب نرفت وخط ننوشت     به غمزه مسئله آموز صـــــــــــد مـــــــدرس شدتاريخ : جمعه نوزدهم مهر ۱۳۸۷ | 22:10 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

***********************

کیفیت بخشی به اموزش

***********************

روانشناسی یادگیری اساس یادگیری را فعالیت یاد گیرنده می داند.

استفاده از وسایل کمک دیداری یا کمک تدریس یا رسانه های آموزشی که

از آن تحت عنوان تکنو لوژی آموزشی یاد می شود ؛نقش مؤثری در یادگیری دارند.

تدریس به صورت مجسّم، با در اختیار قرار دادن یا ساخت وسایل توسط دانش آموز

درک مفاهیم را آسانتر و زحمت معلّم را کم می کند.

از طریق در گیر کردن دانش آموز با مسائل ومفاهیم با شیوه های تجربی وبحث وگفتگو

و تحقیق می توان آینده درخشانی برای او رقم زد.

در پایان هر پروژه یا درس پس از بحث وگفتگو اشتباهات فرا گیرنده را اصلاح کنیم.

از نقش حواس در یادگیری ودرک کنجکاوی کودکان غفلت ننماییم.

انچه یک دیدن کند ادراک ان ........... در حقیقت نقش حواس مخصوصاً بینایی را مورد تأکید قرار می دهد.تاريخ : پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۷ | 14:10 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

گروهای اموزشی در یک نگاه

اصل کار گروههای اموزشی بهتر است بر هم فکری وهم اندیشی وتعامل بین اعضاء باشد.

 

گروههای آموزشی هدایتگران تأثیر گذاروخلاقی باید باشند که بتوانند با

ارا ئه برنامه های پیشنهادی خود :

1) نیاز سنجی کنند وبرنامه ریزی نمایند.

2) با استفاده از فناوری های نوین در تسهیل فرایند یاد دهی ویادگیری به همکاران کمک نمایند.

 

3)برای کیفیت بخشی به فعالیت های اموزشی برنامه ارائه دهند.

4)در جهت بسط ارزشیابی توصیفی و روشهای بهبود ان تلاش نمایند.

5)در جهت تحقق نواوری وشکوفایی تلاش نمایند.

6) در جهت جذب وانگیزش همکاران واستفاده از تجربیات ان ها بکوشند.

نوشته وپشنهادهای فوق توسط فاطمیتاريخ : چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۸۷ | 22:34 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
نمونه تکالیف فارسی برای تقویت املاء پایه دوم

کلماتی بنویس که در آن ها  خوا به کار رفته باشد.

چند کلمه مانند کلمه های خود وخورشید بنویس.

برای کلمات زیر جمله بساز .

خواب:

خواهر:

خواندم:

خواهش:

خوابیدم:

می خوانم:

برای حروف داده شده کلمه بنویس.

چ

غ

ظ

ث

ض

 

 تاريخ : سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۷ | 14:17 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

    انواع تكليف شب از نظر محتوا به صورت زير طبقه بندي شود.

1- تكاليف تمريني: اين نوع تكاليف مهارتها و دانشهاي كسب شده را تقويت مي كند. اكثر تكاليف تمريني ، غير تخيلي ، غير خلاق و تكراري هستند . مؤثرترين نوع تكليف تكاليفي هستند كه در آنها از شاگرد خواسته شود آموخته هاي جديد را با روش شخصي به طور مستقيم به كار ببرند . مثلاً دانش آموزي كه انواع گياهان گلدار ، بدون گل ، دانه دار و بدون دانه را شناخته است به عنوان تكليف تعدادي از گياهان محيط اطراف خود را شناسايي كرده و در اين طبقه بندي قرار دهد.

2- تكاليف آماده سازي: اين نوع تكاليف جهت آماده سازي شاگردان براي روزهاي بعد به كار مي رود و معمولاً به صورت مطالعه كتب درسي ، مطالعه خارج از كتاب درسي ، جمع آوري اطلاعات و مواد قبل از كنفرانس ارائه مي شود. هدف از ارائه اين نوع تكليف وارد كردن دانش آموزان به كسب زمينه8 مناسب اطلاعاتي جهت آماده شدن براي دروس و بحث روز بعد است. براي اين نوع تكيف ابتدا بايد رهنمودها و دستور العمل لازم را در مورد چگونگي و چرايي انجام وظايف كاملاً براي فراگيران روشن و مشخص نمود.

3- تكاليف بسطي-امتدادي: اين نوع تكاليف شاگرد را به فراسوي كارها و فعاليتهاي كلاسي سوق مي دهد و موجبات يادگيري و ايده هاي فراگيران را در موقعيت هاي جديد فراهم مي كند. مثلاً درسي كه درباره ي بوعلي سينا است از فراگيران بخواهيم با مطالعه كتابها به مجلات و يا حتي مصاحبه با ديگران اطلاعات بيشتري درباره ي ابن سينا فراهم آورند. تكاليف بسطي امتدادي ممكن است چندين روز يا هفته به طول بينجامد . اين نوع تكليف بر توليد دانش تكرار و تكثير آن استوار است.

4- تكاليف خلاقيتي : وقتي دانش آموز مفاهيم و مهارتهاي كسب شده در كلاس درس را با هم تركيب كند و در يك راه يا راه هاي جديد و متفاوت به كار بندد اين نوع تكليف را خلاقيتي گويند . مثلاً ساختن مدل يك مزرعه با چوبهاي مستعمل بستني ، يا حل مسئله اي خاص قدرت خلاقيت ، ابتكار شخصي ، تخيل و خود راهبري را در شاگردان پرورش مي دهد. البته بايد يادآور شد كه اين چهار نوع تكليف هميشه به طور مجزا و منفك به شاگردان ارائه نمي شود گاهي ممكن است گرد براي حل يك مسئله از هر چهار نوع تكليف براي خلق و بسط ايده خود استفاده نمايد. به اين ترتيب با ايجاد تنوع در تكاليف مختلف مي توان موجبات تثبيت ، آماده سازي تداوم و خلق مفاهيم و مهارتهاي را در فرايند تعليم و تربيت فراهم ساخت.

«نمونه هايي از تكاليف از نظر محتوا»

تكاليف تمريني: سؤالات و تمرينات رياضي صفحه ..... را بنويسيد. ( حل كنيد)

تكاليف آماده سازي : درس جلسه آينده علوم درباره ي بازيافت و اهميت آن است . شما مي توانيد با افراد خانواده درباره مفهوم بازيافت و اينكه اگر بازيافت نبود چه اتفاقي مي افتاد بحث كنيد و نتيجه را به كلاس بياوريد.

تكاليف بسطي- امتدادي: كه بدست يك هفته فرصت داريد اطلاعاتي كه درباره ي كسر ها و چهار عمل اصلي آن آموخته را بنويسيد.

5- تكاليف خلاقيتي : به نظر شما اگر تعداد زاويه ها، نوع آنها و تعداد اضلاع يك متوازي الاضلاع تغيير كند چه شكلي درست مي شود دليل خود را بنويسيد.

 

 تاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۷ | 23:4 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
نقش مدرسه در آموزش ویادگیری ارزش ها ومهارت های زندگی

نوع رفتار،عملکرد ومناسبات مدیریت باکارکنان،دانش آموزان، معلم بادیگرهمکاران ،بادانش آموزان ودانش آموزان بایکدیگر،دریادگیری ارزشها ،نقش مهمی ایفا می کند.درواقع دانش آموزان ،ارزش هایی رامثل دوستی وصمیمیت ،مسئولیت پذیری وانجام وظایف ،برنامه ریزی وخودباوری احترام به دیگران وترغیب وتشویق آنان ، یاضدارزش هایی مثل دوری از مردم ودر خودغرق شدن، مسامحه وسهل انگاری درانجام به موقع مسئولیت ها ، ،توهین به اشخاص ،بی ارزش تلقی کردن فعالیت ها و عملکردشان ازفضای روانی مدرسه می آموزند.بنابراین ،جای جای مدرسه باید ،تحقق هدف ها را تسهیل کند.

 

 

غنی سازی برنامه درسی و فرهنگ آموزش

غنی سازی برنامه درسی، از تجربیات متنوعی تشکیل می شودکه برای در معرض قراردادن دانش آموزان به موضوعات ،فعالیت ها ، ایده های مهیج وزمینه های عملی در زندگی واقعی، که معمولا در برنامه درسی عادی به آنها پرداخته نمی شود،به منظور رشد مهارت های زندگی ویادگیری ارزش ها ،طراحی می شوند.

انواع تجارب یاددهی –یادگیری:
1- فعالیت های اکتشافی
2- فعالیت های آموزشی گروهی
3- فعالیت های اجرای پروژه در زندگی واقعی در قالب کارهای انفرادی یا گروه های کوچک یادگیری

هدف های تدارک فعالیتهای اکتشافی:
الف-رشد مهارت های تفکر خلاق شامل توانایی نقادانه اندیشیدن(ارزیابی)،درک مسایل،درک ناهماهنگی ها وعناصر غیرمرتبط.

ب-رشد مهارتهای روانی ،انعطاف پذیری،نومایگی وابتکارومهارت بسط وگسترش.

هدف های تدارک فعالیت های آموزش گروهی:
1. پرورش مهارتهای تفکر خلاق،تفکر منطقی وانتقادی وفرایندهای عاطفی مثل :ارزش گذاشتن و قدردانی کردن،احترام به عقاید دیگران،تحمل شنیدن نظرات مخالف،
2. پرورش مهارت های چگونه یادگرفتن:گوش دادن،مشاهده،دریافتن،نت برداری ،مصاحبه وارزیابی وگروه بندی اطلاعات،تجزیه وتحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
3. پرورش مهارتهای استفاده از مواد مرجع
4. پرورش مهارت های ارتباط موثر (مهارت های گوش دادن موثر،مهارت های سخن گفتن،مهارت های غیر کلامی،اعتماد کردن،همدلی،گفتگو).

هدف از تدارک فعالیت های نوع سوم:
1. ایجاد فرصت هایی که درآن دانش آموزان بتوانند علایق،ایده های خلاق و تعهدبه کار خودرا نسبت به یک مسئله واقعی که خود انتخاب کرده اند،بکارگیرند.
2. درک بیشتر محتوا و روش شناسی و سطوح هنرمندانه ی بیانی ومطالعات بین رشته ای.
3. بوجود آوردن محصولات اصیل .
4. پروراندن مهارتهای یادگیری در حیطه های برنامه ریزی ،سازماندهی،استفاده از منابع،مدیریت زمان،تصمیم گیری وخودارزیابی و خوداندیشی.
5. ایجاد تعهد کاری ،اعتمادبه نفس،احساس موفقیت خلاق و توانایی برای تعامل موثر با دیگردانش آموزان،معلمان و سایر افراد که از علاقه وسطح مهارت بالاتری برخوردارند.

نكته‌هایي‌ براي‌ تأمل‌ در غني‌سازي برنامه درسی و‌ فرهنگ‌ آموزش‌
           
دو هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ كه‌ همه‌ي‌ مردم‌ و متخصصان‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ دنبال‌ آن‌هستند، يعني‌ توانايي‌ علمي‌ و پرورش‌ شخصيت‌ ،نه‌ تنها يك‌ديگر را از ميدان‌ به‌در نمي‌كنند،بلكه‌ مكمل‌ هم‌ هستند. (وين‌ و والبرگ‌، 1985). بدين‌ معني‌ كه‌ توانايي‌ علمي‌ باعث‌ شكوفايي‌شخصيت‌ شده‌ و بالعكس‌.

گينز برگ‌ و هانسون‌، 1986، گزارش‌ داده‌اند كه‌ دانش‌آموزاني‌ كه‌ داراي‌ انضباط‌ ذاتي‌ بوده‌ ،مذهبي‌تر و سخت‌كوش‌تر هستند و يا براي‌ آموختن‌، ارزش‌ بيش‌تري‌ قايل‌ هستند و درآزمون‌هاي‌ پيشرفت‌ درسي‌، نمرات‌ بالاتري‌ كسب‌ مي‌كنند.

بر اين‌ اساس‌ مدارس‌ بايد در قبال‌ پرورش‌ شخصيت‌ و رشد همه‌ جانبه‌ي‌ كاركنان‌، دانش‌آموزان‌ و اولياي‌ آن‌ها حساس‌ بوده‌ و متعهدانه‌ عمل‌کنند.

بايد بپذيريم‌ كه‌ رشد همه‌ جانبه‌ي‌ شخصيت‌ دانش‌آموزان‌ نيازمند داشتن‌ برنامه‌ي‌ جدّي‌در مدرسه‌ است‌ و صرفاً به‌ اجراي‌ تكنيك‌هاي‌ خاصي‌ از آموزش‌ شخصيتي نباید بسنده کرد‌، آموزش‌ هنر و موسيقي،‌تربيت بدني‌، بسياري‌ از جنبه‌هاي‌ شخصيت‌ انسان‌ را در بر مي‌گيرد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌متأسفانه‌ حرمت‌ اين‌ دروس‌ در مدارس‌ از شأن‌ كافي‌ برخوردار نيست‌.

ارزشمندترين‌ خوي‌ و خصلت‌ مردان‌ حلم‌ است‌.عقلي‌ كه‌ همراه‌ و مقارن‌ با حلم‌ نباشد، خيري‌ در آن‌ نيست‌. به‌ منزلت‌ حقيقي‌ ايمان‌ نمي‌توان‌رسيد مگر با حلم‌ و رأفت‌. «نهج‌البلاغه‌»

هنگامي‌ كه‌ ارزش‌هاي‌ دوستي‌، همكاري‌ و تعاون‌ و مسئوليت‌پذيري‌ ،صبوری ،جدّي‌ گرفته ‌مي ‌شوند، مدرسه‌ به‌عنوان‌ بهترين‌ محيط‌ براي‌ يادگيري‌ و روابط‌ دوستانه‌ به‌شمار مي ‌آيد. وقتي‌ كه‌ برنامه‌ي‌ درسي‌ زايد و تكراري‌ وجود ندارد و فقط‌ نكات‌ اساسي‌ مطرح‌ مي‌شود ،دانش‌ آموزان‌ فرصت‌ تفكر در آن‌چه‌ را كه‌ مي‌آموزند، به‌دست‌ مي‌آورند.

آن‌ها معني‌ و مفهوم‌ واهميت‌ آن‌چه‌ را كه‌ مي‌آموزند، به‌ خوبي‌ درك‌ مي‌كنند و اين‌ موجب‌ مي‌شود كه‌ دانش‌آموزان‌به‌ مدرسه‌ و كلاس‌ درس‌ علاقه‌ پيدا كنند و احساس‌ تعلّق‌ خاطر و وابستگي‌ به‌ مدرسه‌ را درخود رشد دهند.

سوارز، ميلز و استوارت‌، 1987، ويژگي‌هاي‌ محيطي‌ را كه‌ تفكر در آن‌ پرورش‌ مي‌يابدچنين‌ برشمرده‌اند:قدرشناسي‌، بخشش‌، عطوفت‌، هم‌دردي‌، بردباري‌، تفاهم‌، بصيرت‌، خوش‌ اخلاقي‌، عزت‌نفس‌، همكاري‌، انعطاف‌پذيري‌ و توانايي‌ تمركز و تلاش‌، محيط‌ رشد انديشه‌ و تفكر خلاّق‌ وظرفيت‌هاي‌ انساني‌ است‌، در مقابل‌، رقابت‌، نياز به‌ اثبات‌ خود، سردرگمي‌، ترحم‌، بي‌صبري ،شتاب‌زدگي‌، خستگي‌، حالت‌ تدافعي‌، تعارض‌، سرزنش‌، خودخواهي‌، عصبانيت‌، موجب‌ مرگ‌انديشه‌ها و مانع‌ تفكر است‌.


*منابع:
1. حوریزاد،بهمن،برفراز قابلیت های مدیران ومعلمان،غنی سازی فرهنگ آموزش،1385
2. حوریزاد،بهمن،غنی سازی تکالیف آموزشی؛انتشارات لوح زرین،1384،چاپ چهارم
3. حوریزاد،بهمن،بینشی نو در غنی سازی مدرسه،انتشارات لوح زرین،1384،چاپ ششم
4. عبدالحلیم،احمد مهدی،تعلیم ارزش ها،تربیت اسلامی،بهار 79،مرکز مطالعات تربیت اسلامی
5. مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت،معاونت پرورشی،1373******************************************************************تاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۷ | 22:57 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
تاريخ : دوشنبه هشتم مهر ۱۳۸۷ | 0:35 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 عناصر مؤثر بر مديريت كلاس

1- برنامه ريزي

معلماني كه برنامه ريزي مي كنند، انتظارات خود را به فراگيران منتقل مي كنند، در نتيجه پيشرفت علمي و يادگيري آن ها را بالاتر مي برند. براي مثال، معلمان موفق مي دانند كه چه چيزي را به چه كسي ، چگونه و در چه زماني بايد منتقل كنند.

معلمان برنامه ريز به خوبي كار هر روز خودشان را نقد و براي جلسات بعدي اشكالات را برطرف مي كنند

2- وضع قوانين ساده و مؤثر

هدف قوانين مدرسه و كلاس ، افزايش پيشرفت اجتماعي و علمي دانش آموزان است. معلماني كه مديراني مؤثر به حساب مي آيند به فراگيرانشان ياد مي دهند كه چطور به قوانين عمل كنند و عمل كردن آن را ادامه دهند.

3- بازخورد مثبت در آغاز كار

 

معلمان موفق، شيوه هاي تدريس و كنترل كلاس را در آغاز سال تحصيلي با دانش آموزانشان به بحث و تبادل نظر مي گذراند و فرصت هايي را فراهم مي کنند تا دانش اموزانِ قوانین را با سوال  در مورد ان خوب بفهمند.

۴- جهت دهي روشن و واضح به فعاليت هاي فراگيران

جهت دهي روشن و واضح به فعاليت هاي فراگيران، يكي از مهم ترين عملكردهاي معلم است. اين جهت دهي ها بايد مثبت باشد. جهت دهي هاي منفي نظير « بس است يا برو بيرون» باعث ايجاد روحيه ي شكست در دانش آموزان مي شود. تا حد امكان بايد در جهت دهي هاي منفي اجتناب نماييم. فراگيران را با تغييرات ضمني راهنمايي كنيد. مثلاً ...

5- سازمان دهي كلاس و كنترل

الف) مسؤوليت دادن به دانش آموزان؛ براي انجام كار در خلال فعاليت يادگيران باعث رشد بيش تر آنان مي شود.

ب) مرتب سازي كلاس با فضاي خوب و مناسبي را در كلاس براي يادگيري فراهم مي كند و استفاده ي مؤثر از وقت را در كلاس بالا مي برد.

ج) پرسش كردن ؛ در خلال فعاليت هاي يادگيري و گاه گاهي هم با جملات چالش برانگيزي مثل «من فكر نمي كنم كسي بتواند پاسخ را حدس بزند» فراگيران را در پاسخ دادن تحريك مي كند.  

د) نام گذاري گروه ها، به معلم كمك مي كند تا جواب گروهي را يادداشت كند و در عين حال پاسخ هاي فردي دانش آموزان را مي گيرد و تا حدودي كارآيي رفتار گروهي آنان را بالا مي برد.

6- ثبت نمرات و امتيازات

مديريت اطلاعات ثبت شده سهم فوق العاده مهمي در سيستم درجه بندي منصفانه و عادلانه است. ثبت كردن اين امكان را براي شما فراهم مي كند كه درآينده شاهدي براي ثابت يا رد رفتار دانش آموزان داشته باشيد.

 

منبع: تمرين معلمي، كارورزي و مديريت كلاس

مؤلفين: حميد مقامي ، رضا علي نوروزي، انتشارات سماء قلم

 تاريخ : یکشنبه هفتم مهر ۱۳۸۷ | 23:37 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
با سلام .

استفاده از مداد فسفری در رنگهای جذاب  برای بررسی تکالیف کتاب ودفتر دانش اموزان در پایه های اول ودوم دبستان علاوه بر اینکه از خط کشیدن دور کلمات وشلوغ کردن دفتر وکتاب دانش اموز جلوگیری می کند. باعث جذابیت وجلب توجه بیشتر دانش اموز واولیاء نیز  می شود .تاريخ : جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ | 22:19 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
   احساس کنجکاوی کودکان را درک کنیم.

مدرسه اینترنتی را به کودکان بیاموزیم.تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۸۷ | 0:12 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
 

باز هم مهر  ..........

اما مهری که شروعش با اغاز فصل خزان است .

مهری که رویش دوباره  را در پاییز  رقم خواهد زد.

 مهر ..... لبخند کودکانه  اخ جون مدرسه؟

مهر .... به دنبال کلاس مورد علاقه

مهر ..... خدا نکند با نا مهری همراه شود.

مهر   ... باز سیل بخشنامه ها  ....... اما چه حاصل؟ 

مهر .... .

 تاريخ : چهارشنبه سوم مهر ۱۳۸۷ | 23:41 | نویسنده : سيد علي فاطمی |